DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA BỒI DƯỠNG DỰ THI
VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2017 

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP LĨNH VỰC
1 Trần Gia Minh Nhân 10A11 Excel 2013
2 Trần Như Ý 10A12 Excel 2016
3 Vũ Đoàn Tố Uyên 10A12 Excel 2016
4 Lê Nguyễn Quỳnh Trâm 10A12 Excel 2016
5 Nguyễn Đình Quang 10A12 Excel 2016
6 Phạm Trí Hưng 10A2 Excel 2016
7 Cao Hồ Văn Thuận 12A12 Excel 2013
8 Phan Phụng Đạt 10A1 PowerPoint 2013
9 Phạm Trương Trường Thiên 10A1 PowerPoint 2016
10 Hứa Hồng Hoa 10A1 PowerPoint 2016
11 Trương Nhật Minh 10A1 PowerPoint 2016
12 Trịnh Linh Thy 10A11 PowerPoint 2013
13 Nguyễn Dương Thiều 10A11 PowerPoint 2016
14 Huỳnh Nguyễn Hà Vy 10A11 PowerPoint 2016
15 Hoàng Thảo Trâm 10A12 PowerPoint 2016
16 Trần Duy Minh Anh 10A12 PowerPoint 2016
17 Dương Nhật Minh  10A2 PowerPoint 2016
18 Võ Lê Quang Trí 11A1 PowerPoint 2013
19 Vũ Trần Minh Anh 11A9 PowerPoint 2013
20 Đặng Hoàng Lộc 11A9 PowerPoint 2013
21 Nguyễn Lê Minh Quân 11A9 PowerPoint 2013
22 Lê Nguyễn Chánh Tú 11A9 PowerPoint 2013
23 Cao Nguyễn An Sơn 12A9 PowerPoint 2013
24 Hoàng Lan 10A1 Word 2013
25 Lê Duy 10A1 Word 2013
26 Lê Nguyễn Hoàng My 10A1 Word 2016
27 Trương Ngọc Quỳnh Anh 10A11 Word 2013
28 Lê Hoàng Lộc 10A12 Word 2013
29 Lê Nguyễn Ngọc Bích 10A3 Word 2013
30 Lâm Hoàng Khang 10A4 Word 2016
31 Nguyễn Huỳnh Vũ Khang 10A4 Word 2016
32 Trần Duy Viễn 10A4 Word 2016
33 Bùi Công Minh 10A4 Word 2016
34 Lê Công Minh Hoàng 11A1 Word 2016
35 Lê Tiến Nhân 11A6 Word 2013
36 Đàm Hải Đăng 11A6 Word 2013
37 Hoàng Xuân Kiên 11A9 Word 2013