GIAI ĐOẠN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

2001- 2004

Thầy Phạm Đình Cầu

Bí thư

Cô Bùi Thị Ngọc Dung

Phó Bí thư

Cô Thái Thị Đại

Chi ủy viên

Cô Lê Thị Chương

Chi ủy viên

Cô Nguyễn Thị Tường

Chi ủy viên

2004- 2005

Cô Thái Thị Đại

Bí thư

Cô Bùi Thị Ngọc Dung

Phó Bí thư

Cô Lê Thị Chương

Chi ủy viên

2005- 2007

Cô Bùi Thị Ngọc Dung

Bí thư

Cô Lê Thị Chương

Phó Bí thư

Thầy Phạm Quốc Dũng

Chi ủy viên

2007- 2009

Cô Bùi Thị Ngọc Dung

Bí thư

Cô Lê Thị Chương

Phó Bí thư

Thầy Đào Quang Hưng

Chi ủy viên

2009-2010

Thầy Đào Quang Hưng

Bí thư

Cô Lê Thị Chương

Phó Bí thư

Cô Phùng Thị Hoài Phương

Chi ủy viên

2010 - 2014

Thầy Đào Quang Hưng

Bí thư

Cô Phùng Thị Hoài Phương

Phó Bí thư

Cô Vũ Thị Quế

Chi ủy viên

2014 - Nay

Thầy Nguyễn Văn Bá

Bí thư

Cô Vũ Thị Quế

Phó Bí thư

Cô Nguyễn Thị Thu Hương

Đảng ủy viên

Cô Huỳnh Thị Minh Chi

Đảng ủy viên

Thầy Nguyễn Văn Dũng

Đảng ủy viên

Cô Vũ Thị Chu

Đảng ủy viên

Cô Nguyễn Thị Minh Hiếu

Đảng ủy viên

BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020